Picture Not Available
Dr. Nkoli Mercy Nnyigide, (Nee Awugosi) Senior Lecturer ( Igbo Literature and Stylistics), Department of Igbo, African and Asian Studies, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria.
Undergraduate Qualifications
B.A
Postgraduate Qualifications
M.A, PhD
Professional Qualifications
B.A, M.A, PhD
Books Published
1. Obi, N.M and Awugosi, N.M. (Eds.), (2010). Department of Igbo, African and Asian Studies: Departmental Handbook. Awka: Valid.
2. Ogbuagu, J.O., Okafọ S.O., Udechukwu, G.I., and Nnyigide, N.M. (Eds), (2013). Ntọala Ọmụmụ Asụsụ Igbo Maka ndị nọ N’ụlọ Akwụkwọ Ukwu, Enugu: Nwa-Ezeagu Publishing Company.
3. Nnyigide, N. M., Ezuko, R. O., Nwokoye, A.N. & Eyisi, J. C. (Eds.), (2014). The Eagle of Igbo Literature: Festschrift in Honour of Prof. Goddy Onyekaonwu. Nimo: Rex Charles & Patrick.
4. Nnyigide, N. M., Ezuko, R. O., Nwokoye, A.N. & Eyisi, J. C. ( Eds.), (2014). Mkpokọta Ọrụ Nka Goddy Onyekaonwu. Nimo: Rex Charles & Patrick.
5. Udechukwu, G. I., Ogbuagu, J. O. And Nnyigide, N. M. (Eds.), (2015). Ọmụmụ Agụmagụ na Omenala Igbo, Enugu: Format Publishers.
6. Anyaegbu, O., Nnyigide, N. M., Egemba, C., Bello-Kano, I., Adirika, B.N. and Oyeleye,
L. (Eds.), (2018). Excellence in the Teaching of English: A Festschrift for Mentor Extraodinaire, Professor Joy Eyisi. Awka: SCOA Heritage.

Publications
Journal Articles

1. Awugosi, N. M. (2010). Re-Branding Nigeria through literature: the role of Igbo folktales in Journal of Literacy and Reading in Nigeria 12(2) pp. 105-110. https://www.researchgate.net/publication/318768790_Re-Branding_Nigeria_through_Literature_The_Role_of_Igbo_Folktales

2. Nnyigide, N. M. (2012). The procedure for appreciation of modern Igbo creative works in Ọjah: An International Journal of Igbo, African and Asian Studies, Maiden Edition pp. 116-125.https://www.researchgate.net/publication/318769062_The_Procedure_for_Appreciation_of_Modern_Igbo_Creative_Works

3. Nnyigide, N. M. (2014). A critical analysis of some modern Igbo philosophical and satirical poems. Mgbakọịgba Journal of African Studies, 3 pp. 28-45. http://www.ajol.info/index.php/mjas/article/view/116773

4. Nnyigide, N. M. (2014). A critical analysis of dramaturgy and theatricality in Okwe Agbaala in UNIZIK Journal of Humanities (UJAH). 15(1) pp.198-215. http://dx.doi.org/10.4314/ujah.v15i1.9

5. Nnyigide, N. M. (2014). Agụmagụ Igbo dịka ngwaọrụ n’ịkwalite ezi nchekwa na nkwụsiike ọhaobodo in UNIZIK Journal of Humanities (UJAH). 15 (2) pp. 174-188. http://dx.doi.org/10.4314/ujah.v15i2.9

6. Nnyigide, N. M. and Egenti, M. C. (2014). African unity, identity and development in some contemporary Igbo poems in Ogirisi Journal of African Studies 10 pp. 36-59 in http://dx.doi.org/10.4314/og.v10i1.3

7. Nnyigide, N. M. (2016). Comparative study of Omenụkọ and Ije Odumodu Jere. International Journal of Religion and Human Relations. Vol.8.1 pp. 142-156. https://www.ajol.info/index.php/jrhr/article/view/149085

8. Udechukwu, G.I. and Nnyigide, N. M. (2016). The religious and socio-cultural implication of African names: Igbo naming system as a paradigm in AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities Vol. 5, NO 3. pp. 89-103 http://dx.doi.org/10.4314/ijah.v5i3.8 or https://www.ajol.info/index.php/ijah/article/view/139836.

9. Nnyigide, N.M. and Okoye, A.N. (2016). Igbo prose writers and moralization: Thematic study of Isiakwụ dara n’ala, Aghịrịịgha and Agwọ na ihe o loro in PREORC Journal of Arts and Humanities, Vol. 1 NO. 1, 24-48. http://journals.ezenwaohaetorc.org/index.php/preorcjah/article/view/vol1no1_may_2016_2.

10. Nnyigide, N. M. (2016). Ọnọdụ ilu n’iduuazi Tony Ubesie a họọrọ in Ogirisi: A New Journal of African Studies. Vol. 12 (2016). pp. 202-213. http://dx.doi.org/10.4314/og.v12is1.13 or https://www.ajol.info/index.php/og/article/view/140136/

11. Nnyigide, N. M. and Nwokoye, A.N. (2016). Ntụlekọ nkọmịrịkọ n’Ọjaadịlị na Akụ Fechaa in The Creative Artist: A Journal of Theatre and Media Studies, Vol. 10 NO. 12. 1-27. https://www.ajol.info/index.php/cajtms/article/viewFile/139726/129436.

12. Nnyigide, N.M. and Okoye, A.N. (2016). Igbo folktales and Igbo youths development: The need for revitalization of Igbo folktales in Mgbakọịgba: Journal of African Studies, Vol. 6 NO 1, 325-337. https://www.ajol.info/index.php/mjas/article/view/142398.

13. Nwankwere, A, Okoye, A. N. and Nnyigide, N. M. (2016). A diagonostic test of the written Igbo of L2 learners of Nnamdi Azikiwe University in International Journal of Contemporary Education (IJCER), Vol. 6 NO. 6, 90-100. https://www.researchgate.net/publication/318768783_A_Diagnostic_Test_of_Written_Igbo_of_L2_Learners_of_Nnamdi_Azikiwe_University

14. Nnyigide, N. M. (2017). Ọnọdụ ekerechi n’agụmagụ ederede Igbo in Igwebuike: An African Journal of Arts and Humanities Vol. 3. NO. 4, 82-98. http://igwebuikejournals.com/pdf%20created/3.4.6.pdf.

15. Nnyigide, N. M. (2017). The emergence of early Igbo novel: The role of Igbo oral literature in Igwebuike: An African Journal of Arts and Humanities Vol. 3. NO. 4, http://igwebuikejournals.com/pdf%20created/3.4.3.pdf.

16. Nnyigide, N. M. (2017). Agụmagụ Igbo na ekerechi: Nnyocha abụ ekerechi a họọrọ n’Ije Ụwa in Journal of Modern European Languages and Literature( JMEL), Vol. 8, http://www.jmel.com.ng/index.php/jmel or www.jmel.com.ng/

17. Nnyigide, N. M. (2017). Nnyocha Asụsụ Abụ Ekerechi Ederede a họọrọ: in The Creative Artist: A Journal of Theatre and Media Studies, Vol. 13, No. 2. September, 2017, 253-267. http://www.ajol.info/index.php/cajtms

18. Nnyigide, N. M. (2018). Asụsụ Igbo na Ndụ ndị Igbo N’oge Gboo na oge Ugbu a: Ntulegharị Uche in Achara: Jọnalụ Nkwalite Asụsụ Igbo, Nchịkọta nke mbụ, 152-164.

19. Nnyigide, N. M. (2018). Migration and Development in Africa: Lessons from Omenụkọ and Ije Odumodu Jere in Journal of Popular Education in Africa, Vol. 2, No. 3, 13-21.

20. Nnyigide, N. M. and Udechukwu, G. I. (2019). Ntule Omenala Igbo N’Abụ Ederede Igbo in Ogiri: A New Journal of African Studies, Vol. 14, July, 2019, https://www.ajol.info/index.php/og/article/view/187804.

21. Ani, M. and Nnyigide, N. M. ( 2019). Azọmala na Nsogbu ya na ndụ ndị Igbo: Nzipụta ya N’ejije Ederede Igbo a họrọ in Odezuruigbo: An International Journal of Igbo, African and Asian Studies, Vol 3, No 1 (2019). https://www.nigerianjournalsonline.com/index.php/odezuruigbo/search/titles

22. Okafor, J.C. and Nnyigide, N. M. (2019). Emerging Issues in Nigerian Universities: Insight from Selected Igbo Literary Works in Odezuruigbo: An International Journal of Igbo, African and Asian Studies, Vol 3, No 1 (2019). https://www.nigerianjournalsonline.com/index.php/odezuruigbo/search/titles

23. Nnyigide, N. M. and Okoye, A. N. ( 2020). Assessing Reading-Comprehension Proficiency: A case study of L2 Igbo Learners in Nnamdi Azikiwe University in Igede: Journal Igbo of Studies, VOL. 4. No. 1 (2020), pp.103-114.

24. Nnyigide, N. M. and Anyaegbu, O. (2020), Teaching English in a second language situation: The case of Igbo students in Ogirisi: A New Journal of African Studies, Vol 16 (1), pp. 160-175, 2020. https://www.ajol.info/index.php/og/issue/view/19216.
Chapter in Books

1 Awugosi, N. M. (2010), “Igbo oral literature: An imperative to Igbo written literature for the millennium”, in A. B. C. Chiegboka, T. C. Utoh-Ezeajugh and G. I. Udechukwu (Eds), The Humanities & Globalisation in the Third Millennium, Nimo: Rex Charles & Patrick. Pp. 635-643.

2 Nnyigide, N. M. (2012), In Ogbuagu, J. O., Udemmadu, T. N. and Anedo, A. O.(Eds) Ntọala Ọmụmụ Agụmagụ na Omenala Igbo, Enugu: John Jacob’s Publishers.

3 Nnyigide , N. M. (2012), In Ogbuagu, J. O., Anedo, A. O, Udemmadu, T. N. & Udechukwu, G. I. (Eds.), Amụmamụ Ụtoasụsụ na Agụmagụ Igbo, Enugu; Format Publishers.

4 Nnyigide, N. M. (2012), “The creative arts and good governance: example from Nwadike’s Okwe Agbaala” in Chiegboka, A.B.C., T. C. Utoh-Ezeajugh, E. U. Ibekwe, C. C. Nwosu, N. C. Oguno & K. L. Nwadialor (Eds), The Humanities and Good Governance, Nimo: Rex Charles & Patrick. Pp. 437-446.

5 Nnyigide, N. M. (2013), “Nkọwa agụmagụ, njirimara, ngalaba agụmagụ na nkenụụdị agụmagụ dị iche iche” in Ogbuagu, J.O., Okafọ S.O., Udechukwu, G.I., and Nnyigide, N.M.(Eds), Ntọala Ọmụmụ Asụsụ Igbo Maka ndị nọ N’ụlọ Akwụkwọ Ukwu, Enugu: Nwa-Ezeagu Publishing Company. Pp. 141-150.

6 Nnyigide, N. M. (2013), “Agụmagụ ederede Igbo” in Ogbuagu, J.O., Okafọ S.O., Udechukwu, G.I., and Nnyigide, N.M.(Eds.), Ntọala Ọmụmụ Asụsụ Igbo Maka ndị nọ N’ụlọ Akwụkwọ Ukwu, Enugu: Nwa-Ezeagu Publishing Company. Pp. 151-154.

7 Nnyigide, N. M. (2013), “The Igbo poet as a nation builder” in Nwadialor, K., Nkamigbo, L., Nweke, C., & Obi, N., (Eds.), The Humanities and Nation Building. Awka: Fab Anieh. Pp. 407-422.

8. Nnyigide, N. M. (2014), “A critical appreciation of some satirical poems in Onyekaọnwụ’s Uche bụ Afa” in Nnyigide, N. M., Ezuko, R. O., Nwokoye, A.N. & Eyisi, J. C. ( Eds.), The Eagle of Igbo Literature: Festschrift in Honour of Prof. Goddy Onyekaonwu. Nimo: Rex Charles & Patrick. Pp. 63-82.

9. Nnyigide, N. M. (2014), “Nchịkọta isi akụkọ dị n’ejije Goddy Onyekaonwu niile” in Nnyigide, N. M., Ezuko, R. O., Nwokoye, A.N. Eyisi, J. C. ( Eds,), The Eagle of Igbo Literature: Festschrift in Honour of Prof. Goddy Onyekaonwu. Nimo: Rex Charles & Patrick. Pp. 233-238.

10. Nnyigide, N. M. (2015), “Njirimara, uru agụmagụ na ụdịdị agụmagụ ọdịnala dị iche iche in Udechukwu, G. I., Ogbuagu, J. O. And Nnyigide, N. M. ( Eds.), Ọmụmụ Agụmagụ na Omenala Igbo, Enugu: Format Publishers. Pp. 14-21.

11. Nnyigide, N. M. (2015), “Nzipụta agwa ụmụ nwaanyị n’ejije ederede Igbo a họọrọ” in Nkamigbo, L. C. And Asadu, F. O. (Eds.), Current Issues in Linguistics, Language and Gender Studies: A Festschrift in Honour of Prof. C. Eme. Nkpor: Brystevand Publishers.

12. Nnyigide, N. M. (2017), Ịzụlite Ụmụaka Igbo site N’akụkọ Ọdịnala Igbo” in Arise and Build: A Magazine of the Mothers’ Union and Women’s Guild Diocese of Ihiala ( Anglican Communion), 2017 edition. Awka: SCOA Heritage.

13. Nnyigide, N. M. (2018), The Dwindling interest of students studying the modern Igbo poetry in Anyaegbu, O., Nnyigide, N. M., Egemba, C., Bello-Kano, I., Adirika, B.N. and Oyeleye, L. (Eds.), (2018). Excellence in the Teaching of English: A Festschrift for Mentor Extraodinaire, Professor Joy Eyisi. Awka: SCOA Heritage.

14. Nnyigide, N. M. and Onyekaonwu, G. O. (2018), Arọrọarọ N’ejije Igbo a họọrọ in Anyaegbu, O., Nnyigide, N. M., Egemba, C., Bello-Kano, I., Adirika, B.N. and Oyeleye, L. (Eds.), (2018). Excellence in the Teaching of English: A Festschrift for Mentor Extraodinaire, Professor Joy Eyisi. Awka: SCOA Heritage.

15. Nnyigide, N. M. (2020), Ndị Ntorobịa Igbo Na Ajọ Ekike N’oge Ugbua: Ọrụ Dịịrị Ndị Igbo
in Arise and Build: A Magazine of the Mothers’ Union and Women’s Guild Diocese of Ihiala (Anglican Communion), 2020 edition. Awka: SCOA Heritage.
Previous Employment
Project Manager, Public Enlightenment Project, Katsina, Katsina State, Nigeria (NYSC).